LEBAN INVEST

Nepremičninska agencija ⚬ Real estate agency

Leban Invest, računovodstvo in nepremičninsko posredovanje, d.o.o., Bratuževa ulica 13A, 5290 Šempeter pri Gorici na podlagi 15. člena Zakona o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr, Ur.l. RS št. 72/2006 in 49/11, v nadaljevanju: ZNPosr), dne 14.05.2020 sprejme naslednje:

SPLOŠNE POGOJE POSLOVANJA IN CENIK

Pri opravljanju storitev posredovanja v prometu z nepremičninami

1. UVODNA DOLOČILA:

a) Predmetni splošni pogoji so sprejeti na podlagi določil Zakona o nepremičninskem posredovanju (Uradni list št. 72/2006 s spremembami, v nadaljevanju: ZNPosr).

b) Izrazi, ki so v splošnih pogojih poslovanja in v vseh pogodbah družbe napisani v moški obliki, veljajo enako za oba spola, moški kot ženski.

c) Splošni pogoji služijo opredelitvi pravic in dolžnosti vseh strank pogodbe o posredovanju. Splošni pogoji so sestavni del pogodbe o posredovanju in je en izvod ob podpisu pogodbe izročen stranki. V primeru nejasnosti ali nasprotovanj med pogodbo o posredovanju in splošnimi pogoji, se uporabljajo določila pogodbe o posredovanju.

d) V splošnih pogojih poslovanja so naslednji izrazi opredeljeni takole: – nepremičninska družba: je gospodarska družba, ki ima za glavno gospodarsko dejavnost registrirano posredovanje v prometu z nepremičninami po ZNPosr,

 • posredovanje v prometu z nepremičninami je opravljanje registrirane pridobitne dejavnosti posredništva v prometu z nepremičninami, pri tem posamezen posel posredovanja v prometu z nepremičninami zajema vse dejavnosti kot je vzpostavljanje stika med naročiteljem in tretjo osebo ter pogajanja in priprave za sklenitev pravnih poslov, katerih predmet je točno določena nepremičnina, kot so kupna, prodajna, najemna, zakupna ali druga pogodba,
 • posrednik: je fizična oseba, ki za nepremičninsko družbo opravlja posle posredovanja na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali drugi pravni podlagi, s pridobljeno licenco pristojnega ministrstva za opravljanje poslov posredovanja in je vpisana v imenik nepremičninskih posrednikov pri pristojnem ministrstvu,
 • naročitelj: je fizična ali pravna oseba, ki z nepremičninsko družbo sklene pogodbo o posredovanju,
 • naročiteljevi ožji družinski člani so: naročiteljev zakonec ali oseba, s katero naročitelj živi v zunajzakonski skupnosti, v skladu s predpisano zakonodajo o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Poleg tega so ožji družinski člani še njuni otroci oziroma posvojenci, starši ali posvojitelji ter osebe, ki jih po zakonu preživlja oziroma je dolžan preživljati,
 • tretja oseba: je oseba, ki jo nepremičninski posrednik poskuša spraviti v stik z naročiteljem z namenom, da bi se z naročiteljem pogajala o sklenitvi določenega pravnega posla v zvezi z nepremičnino,
 • energetska izkaznica: je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti.

2. STORITVE POSREDOVANJA V PROMETU Z NEPREMIČNINAMI:

a) Nepremičninska agencija opravlja storitve posredovanja pri prodaji, nakupu, najemu ali zakupu nepremičnin in drugih poslih v zvezi z nepremičninami.

b) V okvir posla posredovanja spadajo naslednje storitve, ki se navezujejo na vzpostavljanje stika med naročiteljem in tretjo osebo, preverjanja stanje nepremičnine ter pogajanja in na priprave za sklenitev pravnega posla in so kot take potrebne za sklenitev pravno veljavne pogodbe, ki zadeva določeno nepremičnino:

 • sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami,
 • seznanjanje naročitelja s tržnimi razmerami, ki so pomembna za določitev cene nepremičnine, seznanjanje z vsebino zakonskih predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe za posredovanje v prometu z nepremičninami, višino davčnih obveznosti ter z višino plačila notarskih storitev,
 • ugotovitev pravnega stanja nepremičnine s pomočjo pridobljene listine o nepremičnini iz uradnih evidenc izpis iz zemljiške knjige, katastra stavb in zemljiškega katastra) ter v primeru, da nepremičnina ni vpisana v zemljiško knjigo, pogodb, ki izkazujejo obstoj določenega pravnega stanja (lastninska pravica, druge stvarne in obligacijske pravice) na nepremičnini,
 • ugotovitev dejanskega stanja nepremičnine z ogledom nepremičnine,
 • oglaševanje prodaje nepremičnine v medijih ali na drugi način po izboru nepremičninskega posrednika,
 • obveščanje naročnika in vzpostavljanje stika med naročiteljem in tretjo osebo,
 • prisotnost pri ogledu naročitelja ali tretje osebe,
 • seznanjanje naročitelja z ugotovljenimi pravnimi in dejanskimi napakami na nepremičnini in opozarjanje na tveganje, ki bi izhajalo iz neurejenega pravnega ali dejanskega stanja nepremičnine (primer: obstoj stvarnih pravic tretjih oseb, neurejeno lastništvo),
 • telefonsko komuniciranje s zainteresiranimi strankami, vodenje ogledov nepremičnin, seznanitev tretje osebe z nepremičnino in organiziranje sestankov med tretjo osebo in naročiteljem,
 • pisno ali ustno opozarjanje, obveščanje in pošiljanje potrdil (glede ugotovljenih stvarnih napak in pravnih napak na nepremičnini),
 • sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev posla, v zvezi s katerim nepremičninska družba posreduje,
 • pridobivanje podatkov o naročitelju in tretji osebi za potrebe sklenitve posla,
 • sodelovanje pri prevzemu nepremičnine.

c) Nepremičninska družba pred sklenitvijo pogodbe preveri dejansko in pravno stanje nepremičnine ter pogodbeni stranki jasno in razumljivo opozori na morebitne pravne oziroma stvarne napake nepremičnine. Nepremičninska družba pri preverjanju pravnih in dejanskih napak znotraj posla posredovanja zlasti: – na podlagi podatkov zemljiške knjige ali če nepremičnina nima urejenega zemljiško knjižnega vpisa, na podlagi listin, ki so podlaga za vknjižbo, preveri ali je prodajalec oziroma najemodajalec lastnik nepremičnine, ki je predmet pogodbe, pri sklenitvi katere posreduje ter preveri ali so na tej nepremičnini vpisane druge stvarne ali obligacijske pravice tretjih, ki bi morebiti omejevale ali izključevale pravice stranke, – na podlagi skrbnega ogleda preveri, ali ima nepremičnina očitne napake oziroma pomanjkljivosti, ki vplivajo na uporabnost nepremičnine ali njene cene, – kadar je predmet pogodbe, pri sklenitvi katere posreduje, zemljišče: na podlagi potrdila (lokacijske informacije) pristojnega upravnega organa preveri namembnost zemljišča, določeno s prostorskimi ureditvenimi akti.

d) Nepremičninska družba mora preko nepremičninskega posrednika pri opravljanju posredovanja v prometu z nepremičninami seznaniti naročitelja z vsemi okoliščinami, ki bi bile pomembne za naročiteljevo odločitev o sklenitvi pogodbe v prometu z nepremičninami. Pri tem mu zlasti pojasni naslednje okoliščine oziroma dejavnike:

 • tržne razmere, ki so pomembne za določitev cene nepremičnine,
 • vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe v prometu z nepremičninami,
 • višina in vrsta davčnih obveznosti stranke, višina stroškov notarske storitve, strošek vpisa v zemljiško knjigo ter morebitnih drugih stroškov v zvezi s sklenitvijo pogodbe, ki je predmet posredovanja,
 • morebitna tveganja, ki izhajajo iz neurejenega stanja nepremičnine v zemljiški knjigi, vpisanimi stvarnimi pravicami tretjih oseb oziroma drugimi morebitnimi neurejenimi pravnimi razmerji.

3. DODATNE STORITVE

a) Nepremičninska družba in naročitelj se lahko dogovorita za opravljanje drugih dodatnih storitev, ki niso vključene v storitve nepremičninskega posredovanja iz točke 2.teh splošnih pogojev, in tako predstavljajo ne glede na storitve iz točke 2. teh splošnih pogojev dodatne storitve (dodatne storitve). Dodatne storitve se lahko določijo s pogodbo o posredovanju ali z naročilom naročitelja, ki je potrjeno s strani nepremičninske družbe oziroma lahko nepremičninskega posrednika. Naročilo je lahko podano tudi po elektronski pošti na elektronske naslove, ki jih stranke uporabljajo za medsebojno komunikacijo ali na drugi način s katerim stranke izražajo lahko svojo voljo. Med dodatne storitve spadajo predvsem:

 • priprava osnutka pogodbe, katere predmet je bila nepremičnina in za sklenitev katere je nepremičninska družba oziroma nepremičninski posrednik opravljal storitev posredovanja (npr. predpogodbe, kupoprodajne pogodbe, najemne ali zakupne pogodbe katerih predmet je nepremičnina),
 • urejanje pravnega stanja nepremičnin (pogodbe, predlogi za vknjižbo stvarnih pravic ali izbris bremen),
 • hramba listin ali hramba izvirnikov pogodb,
 • priprava zemljiškoknjižnih predlogov,
 • hramba denarnih sredstev na fiduciarnem računu,
 • pridobivanje oziroma pomoč stranki s pridobivanjem soglasij ali dovoljenj državnih ali občinskih ali zasebnih subjektov, ki so potrebni za veljavno sklenitev pogodbe.

b) Za izvedbo dodatnih storitev je nepremičninska družba upravičena do plačila po ceniku ne glede na to, ali je bila pogodba, ki je predmet posredovanja sklenjena ali ne. Če je pogodba, ki je predmet posredovanja sklenjena, se lahko nepremičninska družba dogovori z naročiteljem, da bo sta storitev iz prve, tretje in šeste alineje predhodne točke izvede v okviru plačila provizije iz točke 5. teh splošnih pogojev. Če pa pogodbe, ki je predmet posredovanja ni sklenjena, se storitve iz predhodne točke v vsakem primeru zaračunajo.

c) Višina plačila dodatnih storitev do katerega je nepremičninska družba upravičena, je določena v ceniku nepremičninske družbe iz točke 14. teh splošnih pogojev in v pogodbi o posredovanju. 4. DRUGE OBVEZNOSTI POSREDNIKA IN NAROČITELJA

a) Naročitelj se strinja, da nepremičninska družba v interesu zaščite oziroma zaščite njegovih interesov pridobiva podatke o blokiranih transakcijskih računih fizičnih oseb, ki nastopajo kot naročitelji ali kot tretje osebe v prometu z nepremičninami.

b) Naročitelj, ki prodaja, oddaja ali zamenjuje nepremičnino, je dolžan nepremičninsko družbo obvestiti o vseh okoliščinah, ki so pomembne za opravljanje storitve posredovanja. Predvsem jo mora natančno in pošteno seznaniti s pravnim stanjem nepremičnine, izročiti fotokopije in omogočiti vpogled v izvirnike pomembnih listin. Nepremičninsko družbo mora obvestiti o pravnih napakah nepremičnine in o morebitnih pravicah drugih oseb na nepremičnini, tako vpisanih kot nevpisanih v zemljiški knjigi, pogodbeno ali originalno pridobljenih ter jo pošteno seznaniti z dejanskim stanjem nepremičnine in z vsemi stvarnimi napakami nepremičnine. Pri prodaji nepremičnine se naročnik zaveže izročiti posredniku vse originalne listine v njegovo nadaljnjo uporabo proti izstavitvi posebnega potrdila. Ravno tako ne sme zamolčati morebitnega neplačila davkov ali drugih ovir na njegovi strani za sklenitev pravnega posla. Naročnik je posredniku odškodninsko odgovoren v kolikor bi neresnični ali zamolčani podatki posredniku povzročili škodo.

c) Naročitelj mora takoj pisno obvestiti nepremičninsko družbo o vsaki spremembi posredovanih podatkov ali listin, o vsaki spremembi svojih stališč glede posla, za katerega se posreduje, in nepremičnine (npr. glede prodajne cene, cene najemnine, pogojev nakupa, prodaje ali najema, prevzema oz. predaje nepremičnine idr.) ter o vsaki spremembi pravnega ali dejanskega stanja nepremičnine. Nepremičninska družba lahko v primeru naklepnega prikrivanja informacij ali drugih kršitev naročnika ne sklene ali odstopi od pogodbe o posredovanju. Naročitelj je v takem primeru dolžan nepremičninski družbi povrniti vse dejanske stroške, ki jih je nepremičninska družba imela s posredovanjem. Naročnik se zaveže realizirati vse sprejete zaveze v pogodbi o posredovanju in v pogodbi o sklenjenem poslu. V nasprotnem primeru posrednik ni odgovoren za morebitne zahtevke in terjatve s strani naročitelja in/ali tretjih oseb oz. mu je naročitelj dolžan povrniti škodo, ki bi jo utrpel iz tega naslova. Nepremičninska družba lahko na podlagi svojega znanja in izkušenj predlaga znižanje/zvišanje pogodbeno dogovorjene okvirne ponudbene cene. Če se naročnik ne strinja, nepremičninska družba lahko preneha z opravljanjem nadaljnjih posredniških storitev, razen oglaševanja na svoji spletni strani.

d) Naročitelj je zavezan nepremičninski družbi in posredniku omogočiti opravljanje ogledov nepremičnine in ne sme brez utemeljenih razlogov onemogočati izvajanja ogled nepremičnine.

e) V kolikor bo nepremičnino naročnik tržil tudi sam ali preko še druge nepremičninske družbe, bo le-to tržil po enakimi pogoji, kot so dogovorjeni z nepremičninsko družbo.

f) Kadar je naročitelj sam našel tretjo osebo ali se je s tretjo osebo seznanil preko posredovanja druge nepremičninske družbe, s katero se začne pogajati o sklenitvi pogodbe, ki je predmet posredovanja, mora o tem obvestiti, najkasneje v roku 3 dneh, nepremičninsko družbo oziroma njenega nepremičninskega posrednika.

g) Če nepremičninska družba naročitelja seznani s tretjo osebo, s katero je bil naročitelj predhodno že seznanjen s strani druge nepremičninske družbe, mora naročitelj o tem dejstvu takoj obvestiti nepremičninsko družbo in to v roku najkasneje treh dneh, v kolikor pa nepremičninske družbe o tem dejstvu ne obvesti , se šteje, da je naročitelja s tretjo osebo v stik spravila nepremičninska družba.

h) Naročitelj se je zavezan v dobri veri in pošteno pogajati s tretjo osebo za sklenitev pogodbe, ki je predmet posredovanja. Naročitelj tekom pogajanj za sklenitev pogodbe ne sme brez utemeljenih razlogov postavljati novih pogojev, s katerimi ni že predhodno seznanil nepremičninske družbe oziroma posrednika.

i) Kadar nepremičninska družba opravlja storitve posredovanja za naročitelja, ki želi ostati anonimen, ni zavezana tretji osebi, ki bi z naročiteljem želela skleniti pravni posel, izdati identitete naročitelja vse do sklenitve pravnega posla.

j) Nepremičninska družba mora pri opravljanju storitev posredovanja v enaki meri zastopati interese tako naročitelja kot tudi tretje osebe, s katero je naročitelja spravil v stik in pri tem ravnati nepristransko, razen kadar na podlagi izrecnega dogovora z naročiteljem zastopa samo naročiteljeve interese. V tem primeru mora nepremičninska družba tretjo osebo, s katero je naročitelja spravila v stik, jasno in pisno opozoriti, da nastopa v vlogi zastopnika naročitelja in ne posrednika.

k) Nepremičninska družba mora naročitelja jasno in pisno opozoriti o morebitnih nasprotjih med interesi naročitelja in interesi nepremičninske družbe oziroma drugih naročiteljev, za katere nepremičninska družba opravlja storitve posredovanja v prometu z nepremičninami.

l) Stranki sta sporazumni, da sme nepremičninska družba po lastni presoji in po predhodnem obvestilu naročitelja prenesti storitve posredovanja na druge nepremičninske družbe. V tem primeru ostane naročitelj v pogodbenem razmerju le z nepremičninsko družbo, s katero je sklenil pogodbo o posredovanju, nepremičninska družba pa mora naročitelju izročiti seznam nepremičninskih družb, na katere prenaša naročilo.

5. PLAČILO PROVIZIJE

a) Višina plačila za posredovanje (provizija) je določena v pogodbi o posredovanju. Nepremičninska družba za plačilo provizije opravi storitve iz točke 2 teh splošnih pogojev.

b) Nepremičninska družba pridobi pravico do plačila za posredovanje, ko je pogodba za katero je posredovala, sklenjena. Nepremičninska družba ne more zahtevati niti delnega plačila za posredovanje pred sklenitvijo pravnega posla, za katerega posreduje.

c) Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi, če kasneje stranka odstopi od že sklenjene pogodbe.

d) Plačilo provizije za posredovanje sme znašati v primeru nakupa ali prodaje za isto nepremičnino največ 4 % od pogodbene cene, ta omejitev pa ne velja, kadar je pogodbena vrednost nepremičnine manjša od 10.000 €. V primeru drugih pravnih poslov se višina plačila določi med strankama s pogodbo. V primeru posredovanja pri oddaji ali najemu nepremičnine, največ 4 % od pogodbene vrednosti, vendar ne več kot znesek enomesečne najemnine in ne manj kot 150 eurov. Pogodbena vrednost iz prejšnjega stavka je zmnožek zneska mesečne najemnine in števila mesecev, za katerega se nepremičnina oddaja.

e) V primeru, da nepremičninska družba posreduje pri sklenitvi predpogodbe, se za potrebe določanja plačila za posredovanje kot vrednost upošteva vrednost predmeta glavne pogodbe.

f) V plačilo za posredovanje ni vključen DDV (22%). Plačilo za posredovanje se v primeru, če je nepremičninska družba davčni zavezanec, poviša za DDV po vsakokrat veljavni davčni stopnji.

g) Plačilo za posredovanje sme nepremičninska družba zaračunati le naročitelju in sicer na podlagi pogodbe o posredovanju. Če se stranki prodajne, najemne, zakupne ali druge pogodbe za določeno nepremičnino, dogovorita, da se plačilo za posredovanje plača s strani obeh strank, se znesek iz prejšnjega odstavka razdeli.

h) Nepremičninska družba je upravičena do plačila celotne provizije četudi posamezne storitev iz točke 2. teh splošnih pogojev zaradi okoliščin primera ali na željo naročitelja niso bile izvršene. i) V provizijo niso vključeni stroški davkov, sodnih in upravnih taks, zemljiškoknjižnih postopkov, notarskih ali odvetniških storitev, takse ali plačila za potrdila in dovoljenja, potrebna zaradi sklepanja pogodbe in stroški dodatnih storitev iz točke 3 teh splošnih pogojev.

j) Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi v primerih, ko naročitelj oziroma njegov ožji družinski član sklene pogodbo v zvezi z nepremičnino, ki je bila predmet posredovanja, s tretjo osebo, s katero je naročitelja spravil v stik posrednik in je bila ta pogodba sklenjena v šestih mesecih po prenehanju pogodbe o posredovanju.

k) Nepremičninska družba in naročitelj se lahko dogovorita, da ima nepremičninska družba pravico plačila za posredovanje tudi, kadar naročitelj sam najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo, ki je bila predmet posredovanja. V tem primeru mora plačilo temeljiti na že opravljenih poslih in ne sme presegati ene četrtine s pogodbo dogovorjenega plačila.

l) V primeru, če je tretja oseba naročiteljev ožji družinski član, je naročitelj dolžan plačati s pogodbo dogovorjeno plačilo za posredovanje v celoti.

m) Nepremičninska družba nima pravice do plačila za posredovanje, če z naročiteljem sama kot pogodbena stranka sklene pogodbo, ki je bila predmet posredovanja, oziroma če tako pogodbo z naročiteljem sklene nepremičninski posrednik, ki je za nepremičninsko družbo opravljal posle posredovanja.

6. PLAČILO ZA DODATNE STORITVE IN POVRAČILO STROŠKOV

a) Nepremičninska družba je ne glede na sklenitev pogodbe, ki je predmet posredovanja, upravičena do plačila stroškov za dodatne storitve po ceniku podane v teh splošnih pogojih, v kolikor stranka dodatno naroči storitev.

b) Naročitelj v vsakem primeru in ne glede na sklenitev pogodbe, ki je predmet posredovanja, nosi stroške sodnih in upravnih taks, stroške notarskih storitev, stroške cenilca, in vse druge stroške, ki so povezani z dejavnostjo ali storitvami drugih oseb.

c) Stranki se v skladu z določilom 848. člena 2. točka Obligacijskega zakonika lahko s pogodbo o posredovanju dogovorita, da je nepremičninska družba tudi v primeru, če je pogodba, ki je predmet posredovanja, ni sklenjena v času veljavnosti pogodbe o posredovanju, upravičena do povračila dejanskih stroškov, ki so nastali nepremičninski družbi pri opravljanju storitev posredovanja (prevozni stroški, stroški oglaševanja, stroški telefona ipd.). Pravica do povračila stroškov se nanaša na stroške dejansko opravljenih storitev, ki se pa obračunajo po cenah cenika.

7. ENERGETSKA IZKAZNICA

a) Naročitelj s podpisom posredniške pogodbe potrjuje, da ga je nepremičninska družba seznanila z določbami Energetskega zakona, ki se nanašajo na energetsko izkaznico, pri čemer je bil še zlasti opozorjen na dejstvo:

 • da morajo energetsko izkaznico na lastne stroške zagotoviti lastniki stavb ali posameznih delov stavb, za stavbe in posamezne dele stavb, ki se gradijo, prodajo ali za več kot eno leto oddajo najemniku, ki pred najemom v stavbi ali njenem posameznem delu ni imel prijavljenega stalnega ali začasnega prebivališča,
 • da mora lastnik stavba ali njenega posameznega dela kupcu ali najemniku predložiti veljavno energetsko izkaznico najpozneje pred sklenitvijo prodajne ali najemne pogodbe,
 • da mora lastnik pri prodaji ali oddaji stavbe ali njenega posameznega dela v najem zagotoviti, da se navedejo v oglasu energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe ali njenega posameznega dela iz energetske izkaznice,
 • da so predpisane sankcije za lastnika stavbe oziroma njenega posameznega dela v primeru, da ni izpolnjena obveznost v zvezi z energetsko izkaznico.

8. KRŠITVE NAROČITELJA IN POSLEDICE KRŠITEV

a) Naročitelj mora povrniti škodo nepremičninski družbi, katera nastane zaradi naročiteljeve kršitve določil pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami, teh splošnih pogojev ali veljavne zakonodaje. Naročitelj je dolžan v vsakem primeru povrniti nepremičninski družbi vse stroške, ki jih je nepremičninska družba imela pri opravljanju storitev posredovanja po sklenjeni pogodbi o posredovanju, in sicer po ceniku.

b) V primeru hujših kršitev je naročitelj dolžan plačati pogodbeno kazen nepremičninski družbi v višini celotne provizije, ki je dogovorjena v pogodbi o posredovanju v prometu z nepremičninami. Za hujšo kršitev se zlasti smatra:

 • če iz okoliščin izhaja, da se naročitelj za sklenitev pogodbe ne pogaja pošteno in v dobri veri ali iz neupravičenih razlogov in v nasprotju z načelom dobre vere in poštenja ne želi skleniti pogodbe, ki je predmet posredovanja,
 • če naročitelj sam ali preko druge nepremičninske družbe trži nepremičnino, katera je predmet pogodbe, po ugodnejših pogojih, kot so določeni v pogodbi o posredovanju.

c) Če je nepremičninska družba vseeno prejela plačilo provizije za posredovanje po pogodbi o posredovanju in ter splošnih pogojih za določeno nepremičnino, ni istočasno upravičena še do plačila stroškov pogodbene kazni iz predhodno navedenih točk a) in b), lahko pa uveljavlja za plačilo škodo, ki presega prejeto provizijo.

9. EKSKLUZIVNOST POGODBE O POSREDOVANJU

a) Če se stranki pogodbe o posredovanju dogovorita o ekskluzivnosti pogodbe o posredovanju za določeno nepremičnino, naročitelj ne sme v času trajanja pogodbe o posredovanju skleniti pogodbe o posredovanju za isto nepremičnino z katerokoli drugo nepremičninsko družbo oziroma tržiti iste nepremičnine preko neke tretje osebe.

10. ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI, FIDUCIARNI RAČUN

a) Nepremičninska družba ima zavarovano odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročitelju ali tretji osebi s kršitvijo pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami na ozemlju Republike Slovenije. Kopija zavarovalne police je sestavni del pogodbe o posredovanju.

b) Nepremičninska družba sme sprejeti od naročnika ali tretje osebe v zvezi z izvedbo pravnega posla, pri katerem je posredovala, v hrambo denarna sredstva, če ima z banko sklenjeno pogodbo o vodenju fiduciarnega računa in če se za to naročitelj ali tretja oseba dogovorita.

11. OSEBNI PODATKI

a) Naročitelj je seznanjen in podaja svoje soglasje, da zaradi izpolnjevanja poslov določenih v pogodbi o posredovanju ali naročniški pogodbi, nepremičninska družba seznanja, zbira in obdeluje osebne podatke naročitelja, ki so potrebni za izvedbo posredovanja ter pripravo morebitnih listin (ime, priimek, naslov, davčna št. in EMŠO). Nepremičninska družba se s tem zavezuje, da bo osebne podatke hranila skladno s zakonskimi predpisi o varstvu osebnih podatkov. Podatki bodo uporabljeni le za namene sklepanja, izvajanja in prenehanja pogodbe o posredovanju in pogodbe, ki je predmet posredovanja.

b) Nepremičninska družba je zavezana v nekaterih primerih kot so določeni po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma opravljati pregled stranke, poročati ali izpolnjevati druge obveznosti. Za ta namen je upravičena pridobiti in preveriti osebne podatke stranke in drugih subjektov, kot je to določeno v omenjenem zakonu.

c) Zbrane osebne podatke nepremičninska družba varuje, skladno z vsakokrat veljavnimi predpisi o varovanju osebnih podatkov.

12. ZAUPNOST PODATKOV

a) Naročitelj se zavezuje kot zaupne in kot poslovno skrivnost ohraniti vse podatke in dokumente, ki jih pridobi od nepremičninske družbe npr.: podatke o nepremičnini, osebne podatke in druge podatke glede tretjih oseb ali nasprotne stranke). Naročitelj se zavezuje, da tovrstnih podatkov ne bo razkrival nobeni drugi osebi.

13. TRAJANJE POGODBE, ODPOVED, KONČNE DOLOČBE

a) Pogodba o posredovanju je sklenjena za omejen čas na 9 mesecev. Stranki se lahko dogovorita za krajše obdobje veljavnosti pogodbe. Po poteku obdobja veljavnosti pogodbe se lahko stranki dogorita oziroma skleneta novo pogodbo o posredovanju iste nepremičnine oziroma nepremičnin, podaljšanje mora biti pisno.

b) Vsaka stranka lahko kadarkoli pisno odpove pogodbo o posredovanju, če to ni v nasprotju z dobro vero in poštenjem.

c) Pogodba preneha veljati s potekom časa veljavnosti, z izpolnitvijo pogodbe, z odpovedjo in v nekaterih drugih primerih, ki jih določa zakonodaja.

d) Če iz pogodbe o posredovanju izvirajo spori med strankama, ki jih stranki ne uspeta rešiti sporazumno, je za odločanje pristojno stvarno pristojno sodišče v Novi Gorici.

e) Splošni pogoji veljajo od 14.05.2020 dalje. Splošni pogoji so sestavni del pogodbe o posredovanju, ki jo z naročiteljem sklene nepremičninska družba. Naročitelj prejme splošne pogoje o poslovanju pred podpisom pogodbe o posredovanju. Veljavni splošni pogoji so objavljeni na spletni strani in javno dostopni vsakemu v poslovnih prostorih, kjer ta nepremičninska družba posluje.

14. CENIK STORITEV

a) Provizija:

 • provizija za posredovanje pri nakupu ali prodaji nepremičnine: največ 4% od pogodbene cene,
 • provizija za posredovanje pri najemu ali zakupu nepremičnine ali pri oddaji nepremičnine v najem ali zakup: največ 4 % od pogodbene vrednosti, vendar ne več kot znesek enomesečne najemnine in ne manj kot 150 eurov. Pogodbena vrednost iz prejšnjega stavka je zmnožek zneska mesečne najemnine in števila mesecev, za katerega se nepremičnina oddaja.

b) Posamezne storitve in dodatne storitve:

 • posvetovanje s stranko, pregledovanje dokumentacije, seznanjanje stranke s pravnim in/ali dejanskim stanjem nepremičnine (pisno ali ustno), sodelovanje pri prevzemu nepremičnine, vse ostale storitve oz. posli, ki niso zajeti v drugih postavkah tega opisa: 30 € za vsake začete pol ure,
 • pridobitev zemljiškoknjižnega izpiska ali lokacijske informacije ali potrdila o namenski rabi: 29 € na listino,
 • priprava in oddaja časopisnega, internetnega ali drugega oglasa za nepremičnino: 80 € na oglas za tri mesece,
 • ogled nepremičnine in seznanitev s tržnim položajem ter informativno oceno o tržni vrednosti nepremičnine: 149 €,
 • sestava predpogodbe, katere predmet je nepremičnina, v zvezi s katero je nepremičninska družba oziroma posrednik opravljal storitev posredovanja: 400 €,
 • sestava osnutka prodajne pogodbe, ki je predmet posredovanja: 0,5% od pogodbene cene, pri čemer najnižja cena znaša 400 €,
 • sestava najemne ali zakupne pogodbe: 400 €,
 • pridobitev kopije mape, listin pri sodišču ali upravnemu organu ter drugih sodnih, upravnih in drugih listin ali potrdil iz javnih in drugih evidenc: 100 € na listino,
 • hramba listin: 50 € za vsak mesec hrambe posamezne listine (pogodbe),
 • potni stroški: 0,37 €/km,
 • dnevnice: po Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja,
 • izdelava EI: 150 €,
 • vloga priče pri notarju 30 €,
 • koordinacija sestanka med prodajalcem in notarjem in potencialnim kupcem: 30 €,
 • stroški upravnih in sodnih taks, stroški notarja, odvetnika, stroški oglaševanja, in vsi drugi stroški se obračunavajo po dejanskih stroških.

c) Cene posameznih in dodatnih storitev iz prejšnje točke ne vključujejo DDV (22%). Plačilo za posredovanje se v primeru, če je nepremičninska družba davčni zavezanec, poviša za DDV po vsakokrat veljavni davčni stopnji.